Obiekty sportowe
Regulamin hali

1. Właścicielem hali jest Miasto i Gmina Koronowo.
2. Administratorem jest MGOSiR w Koronowie.
3. Hala jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 22.00, a w soboty i niedziele na czas organizowania zajęć, imprez i zawodów sportowych.
4. Z hali mogą korzystać zarówno grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne w czasie wyznaczonym w grafiku zajęć.
5. Na hali obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom prowadzących zajęcia oraz personelu obsługi.
6. Korzystającym z hali nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz ograniczających ich prawa, a w szczególności:

  • biegać po korytarzach i schodach,
  • palić papierosów
  • spożywać napojów alkoholowych.

7. Uczestników zajęć obowiązuje obuwie sportowe o jasnej podeszwie.
8. W czasie organizowania imprez, zawodów, rozgrywek, zajęć szkolnych organizatorzy oraz nauczyciele zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu, a w szczególności odpowiedzialni są za powierzony majątek ruchomy, nieruchomy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających w hali.
9. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą z nauczycielem wskazanym przez dyrekcję szkoły (hala sportowa dla uczniów otwarta w godzinach 7.45- 15.00).
10. Klucze do szatni, magazynu - pobiera i oddaje osobiście nauczyciel lub trener - za pokwitowaniem.
11. Wejście sportowców, grup zorganizowanych oraz uczniów do szatni jak i na halę sportową dopuszczalne jest wyłącznie wejściem nr 2. Uczniowie wyłącznie z nauczycielem (trenerem lub opiekunem).
12. Uczniowie przebywający w hali sportowej bez nauczyciela będą proszeni o opuszczenie obiektu (względy bezpieczeństwa).
13. Za dyscyplinę i porządek podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
14. Zakazuje się zamykania w szatni uczniów nie ćwiczących.
15. Uczniowie przebierają obuwie po wejściu do szatni, uczniowie nie biorący udziału w zajęciach, zajmują miejsce wskazane przez nauczyciela - obowiązuje ich również obuwie sportowe.
16. Organizowanie imprez sportowych w godzinach lekcyjnych wymaga dodatkowej zgody kierownictwa MGOSiR.
17. Za porządek w magazynie sprzętu sportowego odpowiedzialni są nauczyciele korzystający z tych pomieszczeń,
18. Prowadzący zajęcia odpowiada również za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach
19. Czas wyznaczony grafikiem dla określonych grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych winien być bezwzględnie przestrzegany.
20. Kierownictwo hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia istotnych uchybień zakazać dalszego korzystania obiektu .
21. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z hali nie mogą ich odstępować innym osobom lub grupom bez wiedzy administratora.
22. Grupy korzystające z hali upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona.
23. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nieoddanie do przechowania kierownikowi grupy (organizatorowi), kierownictwo hali nie ponosi odpowiedzialności.
24. Osoby naruszające prządek publiczny, lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
25. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
26. Osoby pełniące dyżur na hali sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na hali zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
27. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
28. Skargi i wnioski należy zgłaszać do dyrektora MGOSiR.
29. Wszystkich użytkowników hali sportowo-widowiskowej zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 
LOGOWANIE: Zaloguj | Rejestracja

Galeria zdjęć
Informacje dodatkowe

     - zobacz CENNIK hali
     - REGULAMIN hali
     - sprawdź całą GALERIĘ FOTO
     - sprawdź LOKALIZACJĘ na mapie

 

Copyright © MGOSiR Koronowo. Design: Projektowanie stron www | Studio WWW


Galeria zdjęć

Kort_Tenisowy_MGOSiR_Koronowo_002DSC04665DSC04702

DSC04754DSC04647

Informacje dodatkowe

- sprawdź całą GALERIĘ FOTO

- przeczytaj REGULAMIN

Galeria zdjęć

park_1park_2park_4

park_3rozklad_urzadzen

Informacje dodatkowe

- sprawdź całą GALERIĘ FOTO

- przeczytaj REGULAMIN